Category

Kitap

Sözler Kalır
Kitap

SÖZ KALIR

Bir derviş gibi olabilsek keşke, fikrimiz neyse zikrimiz de o olsa. Zikrimiz yapıp ettiklerimize yansısa, yapıp ettiklerimiz de bizi ukbâya taşısa. İki günlük dünyadaki tüm derdimiz de bu değil mi zaten…Karmaşık ve yıpranmış dünyamız, ilişkilerimizi de zedelediğinden çoğunlukla ikircikli yaklaşımlara kayıyoruz, bazen de buna zorlanıyoruz. Sosyal medya da bu yönüyle bizi biz olmaktan çıkartmaya müsait bir zemin olarak bir şeyleri alıp götürüyor bizden. Bu durumda birazcık derdimiz varsa kendimiz olma ve kendimiz kalma çabasını yaşatmaya çalışıyoruz inadına…

Kayıt düşmenin önemini vurgulardı büyüklerimiz, üstatlarımız. Yaş ilerledikçe kayıt düşmeyi daha da önemser oldum. Tüm bu kayıtlarda bir taraftan muhataplarımıza duygu ve düşüncelerimizi aktarırken diğer taraftan onlardan çok şey öğrendim. Onlara bir şeyler verdiğimi düşünürken aslında onlardan çok şey aldım; fikir aldım, heyecan aldım, muhabbet aldım. Ve tüm bunları en yoğun şekilde özellikle genç kardeşlerimle yaşadım, ne kadar şükretsem azdır…

Linke tıklayarak kitabı temin edebilirsiniz.

Okumaya devam et
Kitap

SAİD HALİM PAŞA’DA SİYASET AHLÂKI

Ahlak ve siyaset, düşünce tarihinin önemli iki konusu olarak günümüze kadar devam edegelmiştir. Bu iki kavram, bazen birbiriyle ilişkilendirilmiş bazen de müstakil olarak ele alınmıştır. İslam dininin ahlaka vurgu yapması ve Kur’an’da ahlaki kavramların yoğunlukta olması; dolayısıyla ahlaklı bireyler ve toplumlar oluşturma iddiası / telkini, ahlak-siyaset ilişkisinin Müslüman düşü-nürlerce sürekli ele alınmasını sağla-mıştır.
Yakın döneme kadar ahlak ve siyaset alanında ortaya konmuş temel eserlerin yanı sıra, Osmanlının son dönem fikir akımlarının ve mütefekkirlerinin bu ko-nulara dair düşünceleri, günümüzün ahlak ve siyaset yapısını anlamada bize yar-dımcı olacaktır. Dönemin önemli siyasi kişiliklerinden ve mütefekkirlerinden olan Said Halim Paşa ile ilgili çok kap-samlı araştırmalar bulunmamaktadır. Bu-nunla birlikte son yıllarda kendisiyle ilgili araştırmaların arttığı görülmek-tedir. Ancak; yapılan araştırmalarda Pa-şa’nın ahlak ve siyaset düşüncelerinin temelleri ve bu düşünceler arasındaki ilişkiler üzerinde pek durulmaması bizi bu konuyu araştırmaya yöneltmiştir.

Linke tıklayarak kitabı temin edebilirsiniz.

Okumaya devam et
Kitap

DÜŞÜNCE MOLA

Bu kitaptaki yazılar, hayatımın son on yılında vermeye çalıştığım molaların fotoğrafıdır. Bazen yurt-dışında, bazen şehirleri dolaşırken verdiğim düşünce molaları. Bazen de sosyal, siyasal, kültürel meselele-rimize dair yazı/kayıt molaları. Ki-mi zaman kendimle konuşurken, kimi zaman da dostlarımla, İslam dünya-sıyla, insanlığın vicdanıyla konu-şurken verdiğim molalar.
Her mola yeniden nefes almak için, yeniden düşünmek ve daha güçlü bir şekilde yola çıkmak için.
Çünkü hikâyemiz esasında bir yol hikâyesi. O yüzden yolu çok sevdim, yolculuğu ve yolda olmanın kendisini sevdim. Bu sevgi aşkına her molanın akabinde yeniden yola revan oldum.
Çünkü hayatın bir yolculuk oldu-ğuna inandım. Peygamberimizin “benim dünya hayatı ile ilgim, bir ağacın altında mola vermek gibidir” buyur-masından ilham alarak, dinlenmeleri-mizin hakkını vermek gerektiğine, muhasebemize vesile olması gerekti-ğine inandım.
Yolculuğumuz ezelden ebede devam ediyor ve tek yolcular da bizler de-ğiliz. Bizden önce de nice yolcular gelip geçti, niceleri düştü-kalktı ve yılmadan usanmadan menzile vardı.
Yaşarken bu yol halinin hem çok uzun hem de çok kısa olduğunu görü-rüz. Kısa olduğu için en iyi şekilde değerlendirmek adına sık sık düşün-ceye ihtiyacımız olduğuna inandım, uzun olduğu içinde ara ara mola ver-mek gerektiğine inandım. Hem uzunlu-ğu hem kısalığı birlikte yaşadığımız için “Düşüncemola” dedim kitabın adına. Düşünerek yol almak, mola ve-rerek direnç kazanmak gerektiğini düşündüm.

Linke tıklayarak kitabı temin edebilirsiniz.

Okumaya devam et
Kitap

HAMİRA’DAN DUŞANBE’YE

Gurbet kendimizle en çok başbaşa olduğumuz dönemin adıdır aynı zamanda…
İstanbul’un keşmekeşinden sonra “Asya’nın ortasında” yaşadığımız bir kaç yıllık gurbet, her coğrafyanın ve her demin kendi bağlamında anlamını hatırlattı bize…
Garipliğin, en anlamlı biçimde gurbette tecelli ettiğini gördük/yaşadık ve bu vesileyle hayatı-mızın fiili gurbet kısmını “hamira’dan duşan-be’ye” şeklinde adlandırmak nasip oldu…
Ezcümle, yaşanmışlıkların kaleme alınmasın-dan ibarettir bu kitap….
Garipliklerin kaybolmasına gönlün razı olma-masıdır bir bakıma…

Linke tıklayarak kitabı temin edebilirsiniz.

Okumaya devam et