Ahlak ve siyaset, düşünce tarihinin önemli iki konusu olarak günümüze kadar devam edegelmiştir. Bu iki kavram, bazen birbiriyle ilişkilendirilmiş bazen de müstakil olarak ele alınmıştır. İslam dininin ahlaka vurgu yapması ve Kur’an’da ahlaki kavramların yoğunlukta olması; dolayısıyla ahlaklı bireyler ve toplumlar oluşturma iddiası / telkini, ahlak-siyaset ilişkisinin Müslüman düşü-nürlerce sürekli ele alınmasını sağla-mıştır.
Yakın döneme kadar ahlak ve siyaset alanında ortaya konmuş temel eserlerin yanı sıra, Osmanlının son dönem fikir akımlarının ve mütefekkirlerinin bu ko-nulara dair düşünceleri, günümüzün ahlak ve siyaset yapısını anlamada bize yar-dımcı olacaktır. Dönemin önemli siyasi kişiliklerinden ve mütefekkirlerinden olan Said Halim Paşa ile ilgili çok kap-samlı araştırmalar bulunmamaktadır. Bu-nunla birlikte son yıllarda kendisiyle ilgili araştırmaların arttığı görülmek-tedir. Ancak; yapılan araştırmalarda Pa-şa’nın ahlak ve siyaset düşüncelerinin temelleri ve bu düşünceler arasındaki ilişkiler üzerinde pek durulmaması bizi bu konuyu araştırmaya yöneltmiştir.

Linke tıklayarak kitabı temin edebilirsiniz.