Bu kitaptaki yazılar, hayatımın son on yılında vermeye çalıştığım molaların fotoğrafıdır. Bazen yurt-dışında, bazen şehirleri dolaşırken verdiğim düşünce molaları. Bazen de sosyal, siyasal, kültürel meselele-rimize dair yazı/kayıt molaları. Ki-mi zaman kendimle konuşurken, kimi zaman da dostlarımla, İslam dünya-sıyla, insanlığın vicdanıyla konu-şurken verdiğim molalar.
Her mola yeniden nefes almak için, yeniden düşünmek ve daha güçlü bir şekilde yola çıkmak için.
Çünkü hikâyemiz esasında bir yol hikâyesi. O yüzden yolu çok sevdim, yolculuğu ve yolda olmanın kendisini sevdim. Bu sevgi aşkına her molanın akabinde yeniden yola revan oldum.
Çünkü hayatın bir yolculuk oldu-ğuna inandım. Peygamberimizin “benim dünya hayatı ile ilgim, bir ağacın altında mola vermek gibidir” buyur-masından ilham alarak, dinlenmeleri-mizin hakkını vermek gerektiğine, muhasebemize vesile olması gerekti-ğine inandım.
Yolculuğumuz ezelden ebede devam ediyor ve tek yolcular da bizler de-ğiliz. Bizden önce de nice yolcular gelip geçti, niceleri düştü-kalktı ve yılmadan usanmadan menzile vardı.
Yaşarken bu yol halinin hem çok uzun hem de çok kısa olduğunu görü-rüz. Kısa olduğu için en iyi şekilde değerlendirmek adına sık sık düşün-ceye ihtiyacımız olduğuna inandım, uzun olduğu içinde ara ara mola ver-mek gerektiğine inandım. Hem uzunlu-ğu hem kısalığı birlikte yaşadığımız için “Düşüncemola” dedim kitabın adına. Düşünerek yol almak, mola ve-rerek direnç kazanmak gerektiğini düşündüm.

Linke tıklayarak kitabı temin edebilirsiniz.